Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom domény www.dovolenkovo.sk je cestovná agentúra Na 100 percent s.r.o., so sídlom: Viničná 10, 044 42 Rozhanovce, IČO: 46375368, DIČ: 2023355972, IČ DPH: SK 2023355972.

1. Cestovná agentúra Na 100 percent s.r.o. (ďalej iba CA) je autorizovaným predajcom zájazdov cestovných kancelárií (ďalej iba CK) pôsobiacich na slovenskom trhu, s ktorými má uzatvorenú riadnu zmluvu o predaji zájazdov. Všetky CK informovali CA, že sú riadne poistené proti úpadku. U zájazdov zakúpených u nás máte garanciu rovnakej ceny a podmienok ako v poriadajúcej CK!

2. Každý návštevník serveru môže poslať ľubovoľné množstvo NEZÁVÄZNÝCH objednávok. CA nemá v momente objednania zájazdu zákazníkom informácie o tom, či je daný zájazd ešte voľný alebo nie. CA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky neúplné, alebo neobsahujúce správne telefónne číslo, alebo mailovú adresu.

3. Upozorňujeme klientov, že pri ponukách nemusia byť uvedené úplné informácie, tie spresní náš pracovník pri vybavovaní objednávky. Detská cena je platná pre dieťa na prístelke v doprovode dvoch osôb. Táto ponuka je obmedzená vekom dieťaťa podľa pokynov CK.

4. Po prijatí NEZÁVÄZNEJ objednávky vykoná CA rezerváciu zájazdu. V prípade, že to nie je možné - CA okamžite kontaktuje zákazníka a dohodne ďalší postup.

5. Pri úspešnej rezervácii je zákazníkovi podľa predchádzajúcej dohody zaslaná cestovná zmluva s potrebnými pokynmi na úhradu zájazdu e-mailom. CA informuje zákazníka do akej doby je potrebné zaslať podpísanú zmluvu späť do CA. Storno podmienky sú dané obchodnými podmienkami usporiadajúcej CK. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre zákazníka záväzné a CA nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby (zo strany CK môže dôjsť k stornu rezervácie alebo zájazdu). Cestovná zmluva sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy, v prípade Last minute ponuky celej sumy.

6. Za bežné zájazdy objednávané viac ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu zaplatí zákazník spravidla 50 percent z jeho plnej ceny, následne potom jeden kalendárny mesiac pred jeho uskutočnením doplatí zvyšnú čiastku, do plnej ceny zájazdu.

7. Zájazdy last minute a zájazdy objednávané menej, ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, hradí zákazník jednorázovo v plnej výške uvedenej ceny na účet CA podľa pokynov CA.

8. Zákazník berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária usporiadajúca príslušný zájazd rezerváciu nepotvrdí. V takomto prípade cestovná zmluva nenadobudla právnu účinnosť a klient má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených platieb. Nemá však nárok na náhradu prípadnej škody.

9. Letecké spoločnosti si vyhradzujú právo na zmenu výšky palivového príplatku. Niektoré CK hradia tieto navýšenia zo svojich prostriedkov, iné vyžadujú od klientov doplatiť cenový rozdiel dodatočne pred odletom. Podmienky stanovené cestovnými kanceláriami je CA povinná akceptovať.

10. Objednávka sa stáva záväznou v okamihu zaslania podpísanej cestovnej zmluvy a zaplatenia zálohovej platby na účet CA.

11. Cestovná zmluva nadobúda účinnosť dňom písomného potvrdenia zo strany organizátora zájazdu a doručením objednávateľovi.

12. Poplatky za platbu v SR sú hradené takto:

- poplatok za platbu zálohy alebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník,

- poplatky za platbu zálohy alebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA,

- poplatky za prípadné doplatky nesie tá strana, ktorá doplatok zapríčinila (zákazník alebo CA),

- poplatky za vrátenie preplatku zákazníkovi nesie CA bez ohľadu na príčinu.

Tieto podmienky neplatia, pokiaľ zákazník platí priamo CK. V tom prípade platia podmienky CK. Pri platbách zo zahraničia a do zahraničia poplatky hradí vždy zákazník.

13. Každý cestujúci je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne OP pre cesty po Shengenskom priestore. Občania ostatných štátov sú povinní overiť si dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybratej destinácie, prípadne štátu, ktorým pri pozemnej doprave do vybratej destinácie prechádzajú. Prípadné vízové formality si musia zaistiť sami ešte pred vycestovaním. Za neudelenie víza cestujúcemu nenesie CA či CK žiadnu zodpovednosť.

14. Pre rôzne destinácie je stanovená rôzna lehota, po ktorú musí byť cestovný pas platný ešte po návrate z destinácie. Pri väčšine destinácií sa jedná o platnosť 6 mesiacov po návrate z dovolenky. Bližie informácie nájdete na stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky na www.mzv.sk. Taktiež je cestujúci povinný si pred objednaním cesty skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky pre vstup do destinácie, vrátane situácie v destinácii. Za neoverenie nenesie CA žiadnu zodpovednosť.

15. Potrebné doklady - vouchery, letenky a pod. obdrží zákazník od CA alebo príslušnej CK. Závisí na termíne a na krajine, ktorú chce zákazník navštíviť. Doklady sú doručené cca. týždeň pred odjazdom na dovolenku. Letenky môžu byť predané až priamo na letisku.

16. U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najskôr u partnera CK (hotel v zahraničí a pod.). V takomto prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu ihneď storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie sa vždy vracia záloha v plnej výške, pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd.

17. Pred podpisom zmluvy je objednávka nezáväzná. Po zaslaní podpísanej cestovnej zmluvy je zákazník oprávnený stornovať objednaný zájazd (odstúpiť od zmluvy) podľa storno podmienok danej CK, ktorá je usporiadateľom vybraného zájazdu. Odstúpenie od cestovnej zmluvy musí byť výhradne písomnou formou s podpisom objednávateľa doručené na emailovú adresu predajcu a zároveň usporiadateľa zájazdu (CK). Kontakty sú uvedené v cestovnej zmluve.